Dnia 23 grudnia 2014 r. została podpisana umowa na budowę 213 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 3 195.794,36 brutto. Wykonawcą będzie firma Wobet-Hydret Sp.j. Cichecki, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja ma zostać zakończona do 15 maja 2015 r. Zadanie inwestycyjne  „Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny” jest kontynuacją prowadzonego w latach 2010-2011 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 108 przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia funkcjonują od 2011 r. i cieszą się uznaniem ze strony uĹźytkowników. Kolejna inwestycja będzie współfinansowana między innymi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dnia 16 września 2014r. Wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne wspierać będą środki finansowe z WFOŚiGW w Ĺodzi w ramach prowadzonego programu priorytetowego w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

  

        Firma wykonująca umowę juĹź zaczęła prace montaĹźowe urządzen przydomowych oczyszczalni ścieków.  Montowane urządzenia pracują w technologii hybrydowej, składają się z dwóch zbiorników: osadnika gnilnego oraz bioreaktora z napowietrzaniem. Oczyszczone ścieki są rozprowadzane w gruncie za pomocą drenaĹźu rozsączającego lub studni chłonnych. Technologia została wykorzystana w montaĹźu przydomowych oczyszczalni ścieków  w latach 2010-2011.