Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Absolutorium dla WĂłjt Gminy

 

25 czerwca odbyła się VIII sesja Rady Gminy Brzeziny, sesja szcze­gólna, gdyĹź w jej trakcie dokonywa­no oceny działalności wójt Barba­ry Hojnackiej w 2014 r. Ten swoisty egzamin wypadł bardzo pomyślnie i radni jednogłośnie - 15 głosami „za" - udzielili absolutorium dla Pani wójt.

Poza tym w trakcie obrad zajmowano się zmianami w budĹźecie i wielolet­niej prognozie finansowej, powoła­no zespół opiniujący kandydatów na ławników sądowych oraz podniesiono kwotę pomocy dla powiatu brzeziń­skiego z 60 tys. na 70 tys. na realizację zadań drogowych w miejscowościach Gałkówek-Kolonia i Eufeminów.

 

TOM