Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Brzeziny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Brzeziny - http://bip.ugbrzeziny.nv.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo w całości odczytywanych poprawnie przez programy dla osób niewidomych
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy TabShiftTabEnter i strzałek kierunkowych)

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • zmiana kontrastu.

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Radzisław Kamiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu/fax  46 874-36-99.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt Urzędu Gminy Brzeziny usytuowany w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16A - w głębi parkingu posiada główne wejście od strony ulicy Sienkiewicza. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym w pobliżu rampy podjazdowej prowadzącej do wejścia głównego budynku - 2 stanowiska parkingowe  wydzielone specjalnie dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. Wejście główne do obiektu wyposażone jest w standardowe drzwi, których parametry i właściwości techniczne nie stwarzają barier komunikacyjnych. Budynek składa się z parteru oraz piętra. Sekretariat Urzędu zlokalizowany jest na piętrze obiektu do którego prowadzą schody, brak urządzeń umożliwiających wjazd na piętro dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek nie posiada windy.

Na parterze budynku – w holu głównym wolnym od barier poziomych i pionowych zainstalowano domofon służący do bezpośredniej komunikacji z sekretariatem i werbalnego przywołania pomocnego pracownika Urzędu. Również na tym poziomie przygotowano sanitariaty, pomieszczenia socjalno-techniczne oraz biurowe dla potrzeb obsługi interesantów z niepełnosprawnościami.


Na teren obiektu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.


Wewnątrz budynku aktualnie brak dodatkowych dostosowań technicznych w postaci:

  • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
  • systemu FM, pętli indukcyjnych, których celem jest wspomaganie słyszenia;

Kompleksowa obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.


Obecnie w siedzibie Urzędu  nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line.

Informacje uzupełniające

Realizując ustawowe wymogi dostępności administracji publicznej staramy się na bieżąco eliminować bariery natury technicznej, w sytuacjach nadzwyczajnych jesteśmy gotowi zastosować dostęp alternatywny do usług świadczonych przez Urząd Gminy Brzeziny - zgodny z oczekiwaniem osób ze szczególnymi potrzebami.