Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wójt Gminy Brzeziny - Barbara Hojnacka, w dniu 30 czerwca 2017 roku podpisała umowę z Województwem Łódzkim na dotację celową w wysokości 5 000,00 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Poćwiardówka projektu lokalnego pod nazwą "Ciepło łączy - instalacja klimatyzatorów w budynku gminnym we wsi Poćwiardówka", o wartości całkowitej 12.500,00 złotych, w tym wkład własny gminy w wysokości 7 500.00 tysiąca złotych. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 40,00% całkowitych kosztów projektu. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Termin realizacji projektu od dnia 1 lipca 2017 do dnia 15 listopada 2017 roku.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla potrzeb budowania poczucia tożsamości regionalnej wzmacniającej integrację wewnętrzną wsi Poćwiardówka. Cel osiągnięty zostanie poprzez poprawę warunków w funkcjonowaniu gminnego obiektu, jakim jest świetlica wiejska w miejscowości Poćwiardówka. Dzięki realizacji projektu zakupione zostanie urządzenie - klimatyzator dający zimą ciepło, a latem spełniające funkcję klimatyzatora. Mieszkańcy włączą się w realizację projektu poprzez przygotowanie pomieszczeń świetlicy pod potrzeby montażu urządzenia. Wykonają prace malarskie i porządkowe po zakończeniu planowanych działań. Realizacja projektu przyczyni się na zintegrowanie pokoleń, umożliwi mieszkańcom działania na rzecz aktywizacji i integracji przez cały rok.

 

plik