Projekt "Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rekrutacja

Gmina Brzeziny w związku z realizacją projektu "Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania X.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania X.1.2 Kształcenie ogólne, w ramach zadania Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności z zakresu języka angielskiego, matematyki i przedsiębiorczości dla uczniów SP w Bogdance w roku szkolnym 2017/2018, ogłasza nabór do zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I oraz w ramach zadania Realizacja terapii logopedycznej oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszym i niepełnosprawnym z SP w Bogdance w roku szkolnym 2017/2018 do zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klas I.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy zapewnione mają pomoce dydaktyczne oraz odpowiedni do każdych zajęć sprzęt dydaktyczny zakupiony w ramach projektu w pierwszym roku jego realizacji. Projekt zapewnia odwóz po zajęciach do domów.

Zastosowane będą poszczególne kryteria rekrutacji: formalne- status uczniów szkoły, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, nieuczestniczenie w danych zajęciach poza szkołą, ocena końcowa z adekwatnego przedmiotu, orzeczenie/opinia poradni lub wychowawcy dla ucznia kl. IV-VI/ uczniów klasy I i IV do zajęć terapii logopedycznej oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi.

Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż rekrutacja trwa w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 roku - do dnia 14 września 2017 roku. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach, proszone są o złożenie Karty Zgłoszeniowej w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bogdance.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.gminabrzeziny.pl w zakładce Projekty Europejskie - Projekt "Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance" oraz w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bogdance.

Do pobrania:


plakat_-_wersja_rgb_50_2515

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdance nowy rok  szkolny 2016/2017  powitają wraz z rozpoczęciem nowego projektu ,,Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance'  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania X.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania X.1.2 Kształcenie ogólne.

Gmina Brzeziny prowadzi działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji na swoim terenie i dla swoich uczniów. W tym celu powstał powyższy projekt by podnieść dostęp do wysokiej jakości kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych czy też zagadnień dotyczące z funkcjonowaniem rynku pracy. Projekt  obejmie wsparciem 53 uczniów SP w Bogdance w okresie od 01.08.2016r. do 30.06.2018r. poprzez rozwój kompetencji kluczowych matematyczno- przyrodniczych, językowych i w zakresie postaw, umiejętności odnalezienia się na rynku pracy. Zaangażowanie  odpowiedniej kadry zapewni indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi i młodszymi. Po zajęciach zapewniony zostanie w ramach projektu odwóz dzieci do domów.

                Zrealizowane zostaną dla uczniów SP w Bogdance dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje uczniów w zakresie przyrody prowadzonych metodą eksperymentu z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia pracowni przyrodniczej.

Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/ umiejętności z zakresu języka angielskiego, matematyki oraz przedsiębiorczości.

Realizacja terapii logopedycznej oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi.

                Pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne  do realizacji zajęć m.in. zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z matematyki, z j. angielskiego,  do zajęć z przedsiębiorczości. Urządzone zostaną pracownie matematyczna z tablicą interaktywną i rzutnikiem, sale do nauczania zintegrowanego, gry edukacyjne i tablice gramatyczne do języka angielskiego. Projekt obejmuje wsparciem 1 ucznia niepełnosprawnego, gdzie zakupiony zostanie komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby terapii logopedycznej.

                Rekrutacja odbywać się będzie poprzez składanie formularzy zgłoszeń bezpośrednio do szkoły w Bogdance w okresie sierpień-wrzesień 2016 oraz sierpień-wrzesień 2017. Stosowane będą kryteria formalne- status uczniów szkoły, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, nieuczestniczenie  w danych zajęciach poza szkołą, ocena końcowa z adekwatnego przedmiotu, orzeczenie/opinia poradni lub wychowawcy dla ucznia kl. IV-VI/ uczniów klasy I i IV do zajęć terapii logopedycznej oraz zajęć dydaktyczn- wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi. 

Merytorycznie, kryterium dochodowe, kryterium płci do zajęć językowych, kolejność zgłoszeń ( przy równiej liczbie punktów). Zgłoszenia ponad liczbę miejsc, utworzą listę rezerwową służącą zastępowaniu uczniów rezygnujących.

Jest to zadanie o wartości 279 130,98 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich ma wynieść 237.261,33 zł, a z dotacji celowej 22.330,48 zł.

Wkład własny gminy to 19.539,17 zł.

               

Projekt będzie miał wieloaspektowy, pozytywny wpływ na aspiracje edukacyjne dzieci i ich rodziców, co umożliwi dalszy ich rozwój zawodowy. Projekt będzie wywierał wpływ na podwyższenie poziomu placówki oświatowej. Wpływając na wzrost wykształcenia nowych pokoleń oraz zapobiegając odpływowi rodziców i ich dzieci do miast zmniejszając dysproporcję różnic dzieci uczęszczających do szkół wiejskich, a dzieci uczęszczających do szkół miejskich.

REALIZATOR PROJEKTU - GMINA BRZEZINY

BIURO PROJEKTU - Urząd Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 A, 95-060 Brzeziny, tel. (46) 874 36 99, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz plik - HARMONOGRAM ZAJĘĆ w roku szkolnym 2016/2017


Projekt „Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Gmina Brzeziny realizator projektu ,,Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania X.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania X.1.2 Kształcenie ogólne, w dniu 23.06.2017 r. zakończyła rok szkolny 2016/2017 z zadowalającymi efektami. Uczestnicy, swoje zdobyte umiejętność, zaprezentowali poprzez przygotowany występ, który w odbiorze publiczności przyniósł niesamowite emocje i pozytywny odbiór.

Rok szkolny 2016/2017 z zamierzonymi efektami zakończył realizację: Zadania 1 ,, Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości dla uczniów SP w roku szkolnym 2016/2017.’’ , gdzie powstało 10 grup – 5 osobowych. Liczba uczniów, którzy nabyli zakładane kompetencje kluczowe po opuszczeniu programy wynosi 10. Uczestnicy z wynikiem pozytywnym przyczynili się do osiągnięcia wskaźnika realizacji celu. Zajęcia ukończyli uczniowie klas VI, biorący udział w zajęciach z matematyki, realizujący program roczny. Pozostałe grupy będą kontynuowały program w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.

W ramach zadania 3 "Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących kompetencje uczniów w zakresie przyrody prowadzonych metodą eksperymentu z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia do pracowni przyrodniczej dla uczniów SP w Bogdance w roku szkolnym 2016/2017", powstały 4 grupy 4 osobowe. Zajęcia zakończyła grupa Młodzi Eksperymentatorzy w klasie VI, osiągając zakładany wskaźnik realizacji celu. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu wynosi 4. Zajęcia prowadzone były metodą eksperymentu , uczestnicy tworzyli grupy zadaniowe. Pozostałe grupy będą kontynuowały program w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.

W ramach zadania "Realizacja terapii logopedycznej oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszym i niepełnosprawnym z SP w Bogdance w roku szkolnym 2016/2017, powstało 5 grup 5 osobowych. Pięciu uczestników grupy zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w klasie VI, nabyło zakładane kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu. Zajęcia z języka polskiego przyczyniły się do wyrównania dysproporcji edukacyjnych. Pozostałe grupy będą kontynuowały program w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja projektu ,,Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance’’ w roku szkolnym 2016/2017, przyczyniła się do osiągnięcia częściowego stopnia realizacji wskaźników wynikających z założeń projektu, m.in.:

  • Liczba godzin terapii logopedycznej oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszymi i niepełnosprawnymi z SP. w Bogdance w okresie 01.08.2016-30.06.2018-wynosi 150 zrealizowanych godzin, osiągając 50% stopień realizacji wskaźnika,

  • Liczba godzin zajęć z języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości oraz zajęć przyrodniczych metoda eksperymentu kształtujących kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/umiejętności dla uczniów SP w Bogdance w okresie 01.08.2016-30.06.2018 - wynosi 540 zrealizowanych godzin, osiągając 54,55% stopień realizacji wskaźnika,

  • Liczba szkół doposażonych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.08.2016-30.08.2018- wynosi 1, osiągając 100% stopień realizacji wskaźnika,

  • Liczba szkół i placówek objętych wsparciem zlokalizowanych na terenie wiejskich w okresie 01.08.2016-30.06.2018- wynosi 1, osiągając 100% stopień realizacji wskaźnika,

  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażenie w programie- wynosi 1, osiągając 100% stopień realizacji wskaźnika, - Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie- wynosi 53 uczestników, osiągając 108,16% stopień realizacji wskaźnika,

  • Liczba uczniów SP w Bogdance ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszych i niepełnosprawnych objętych terapią logopedyczną i zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z języka polskiego w okresie 01.08.2016-30.06.2018- wynosi 16, osiągając 80% stopień realizacji wskaźnika.

  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - wynosi 1, osiągając 100% stopień realizacji wskaźnika,

  • Liczba uczniów SP w Bogdance ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie- wynosi 16, osiągając 80% stopień realizacji wskaźnika.

  • Liczba uczniów, którzy nabyli zakładane kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu- wynosi 19 osób.

Realizacja projektu przyczyniła się do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie realizowanych zajęć. Do podniesienie efektywności nauczania w pracy szkoły, przyczynił się zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Mała liczebność w grupach umożliwiła indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony odwóz do domów po zajęciach.

Projekt ,, Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance’’, postrzegamy jako trafioną inwestycję w uczestników procesu edukacyjnego. Projekt ma charakter długofalowy, a jego efekty uwidoczniły się po pierwszym roku jego trwania i zapewne uwidocznią się jeszcze bardziej w przyszłości.

pobierz plik - Ogłoszenie - Szkoła Nowych Możliwości w Bogdance