Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt - "Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny"

 

 

 

Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na kwotę 5 832 477,04 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 4 145 162,38 zł. Koszty niekwalifikowane projektu to 1 687 314,66 zł.

 

Inwestycja będzie finansowana z dotacji EFRR w wysokości 3 452 505,75 zł tj. 83,29% kosztów kwalifikowalnych oraz środków własnych Gminy Brzeziny w wysokości 2 379 971,29 zł.

W ramach projektu, termomodernizacji poddanych będzie 7 budynków użyteczności publicznej: 

 • Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii,
 • Szkoła Podstawowa w Bogdance,
 • Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej,
 • Świetlica wiejska w Gałkówku-Kolonii,
 • Świetlica wiejska w Dąbrówce Małej,
 • Gimnazjum w Przecławiu.

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez cele szczegółowe:

 • poprawa efektywności energetycznej 7 budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 567 344,26 kWh/rok,
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 426,59 ton równoważnika CO2 rocznie.
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3984,18 GJ/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 73,94 MWh/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 3984,18GJ/rok

Prace związane z przygotowaniem projektu do realizacji rozpoczęły się w 2016 roku. Planowany termin zakończenia projektu pod względem rzeczowym i finansowym to 2020 rok.

Realizacja projektu nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Produkty, jak i rezultaty projektu będą w równym stopniu dostępne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Zrealizowane roboty budowlane w obiektach zapewnią do nich dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie roboty budowlane, świadczone usługi czy realizowane dostawy w budynkach objętych projektem prowadzone są w taki sposób, aby efekt finalny stworzył obiekty użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu.