Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na kwotę 5 832 477,04 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 4 145 162,38 zł. Koszty niekwalifikowane projektu to 1 687 314,66 zł.

 

Inwestycja będzie finansowana z dotacji EFRR w wysokości 3 452 505,75 zł tj. 83,29% kosztów kwalifikowalnych oraz środków własnych Gminy Brzeziny w wysokości 2 379 971,29 zł.

W ramach projektu, termomodernizacji poddanych będzie 7 budynków użyteczności publicznej: 

 • Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii,
 • Szkoła Podstawowa w Bogdance,
 • Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej,
 • Świetlica wiejska w Gałkówku-Kolonii,
 • Świetlica wiejska w Dąbrówce Małej,
 • Gimnazjum w Przecławiu.

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez cele szczegółowe:

 • poprawa efektywności energetycznej 7 budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 567 344,26 kWh/rok,
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 426,59 ton równoważnika CO2 rocznie.
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3984,18 GJ/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 73,94 MWh/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 3984,18GJ/rok

Prace związane z przygotowaniem projektu do realizacji rozpoczęły się w 2016 roku. Planowany termin zakończenia projektu pod względem rzeczowym i finansowym to 2020 rok.

Realizacja projektu nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Produkty, jak i rezultaty projektu będą w równym stopniu dostępne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Zrealizowane roboty budowlane w obiektach zapewnią do nich dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie roboty budowlane, świadczone usługi czy realizowane dostawy w budynkach objętych projektem prowadzone są w taki sposób, aby efekt finalny stworzył obiekty użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu.