UE

UE
 

 

Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny”. Projekt współfinansowany jest środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działania IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0104/16-00 z dnia
20 listopada 2017 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 139 875,99 zł. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 819 631,55 zł. Współfinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej stanowi kwotę 3 208 490,50 zł.

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Brzeziny. Realizacja celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 330,88 ton równoważnika CO2 rocznie,

- dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego poprzez wybudowanie 293 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (277 szt instalacji kolektorów słonecznych, 16 kotłów na biomasę).

Istota projektu zakłada wykorzystanie OZE do celów bytowych mieszkańców Gminny Brzeziny przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy, województwa łódzkiego oraz w konsekwencji Polski.

Realizacja projektu nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a produkty projektu będą w równym stopniu dostępne dla wszystkich osób.

Projekt w żaden sposób nie dyskryminuje, nie różnicuje ani nie wyklucza żadnej z grup społecznych.

 

zdjcie 1

zdjcie 1

zdjcie 2

zdjcie 2

Powiardwka przystanek 2

Powiardwka przystanek 2