ue szyld

 


Całkowita wartość projektu ostatecznie zamknęła się kwotą 3 741 571,45 zł. Współfinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej wyniosło 3,142,920,02 zł, co stanowiło 84 % wartości projektu (kosztów kwalifikowalnych).


Celem głównym projektu jest ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Brzeziny. Realizacja celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 330,88 ton równoważnika CO2 rocznie,
- dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego poprzez wybudowanie 293 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (277 szt instalacji kolektorów słonecznych, 16 kotłów na biomasę).


Istota projektu zakładała wykorzystanie OZE do celów bytowych mieszkańców Gminy Brzeziny przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy, województwa łódzkiego oraz w konsekwencji Polski.


Realizacja projektu nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a produkty projektu będą w równym stopniu dostępne dla wszystkich osób.


Projekt w żaden sposób nie dyskryminuje, nie różnicuje ani nie wyklucza żadnej z grup społecznych.

 

 tab

tab

IMG 20181018 110002

IMG 20181018 110002

IMG 20181212 150556

IMG 20181212 150556

IMG 20181018 112608

IMG 20181018 112608

IMG 20181018 102047

IMG 20181018 102047