logo2

logo2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 


Operacja pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągu" 

współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji:

poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Brzeziny poprzez rozbudowę rozproszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (budowa przydomowych oczyszczalni oraz zbiorczej sieci kanalizacyjnej dla potrzeb odprowadzania ścieków komunalnych z budynków wielolokalowych) oraz przebudowę sieci wodociągowej.

 

pdfPLAKAT