Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeziny”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie 4.4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Cel główny projektu:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Brzeziny poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne. Główny cel projektu ma doprowadzić do redukcji zanieczyszczeń o 217,81 [t równow. CO2/rok] (75,37%).

Grupą docelową projektu są bezpośrednio mieszkańcy gminy (42 gosp. domowych), a pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy jak i terenów pobliskich w województwie łódzkim.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje wymianę źródeł ciepła (w tym zakup i montaż urządzeń) infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem kotłów na pellet (19 szt.), gaz ziemny (5 szt.), gaz płynny (18 szt.) w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeziny. Nad robotami zostanie ustanowiony nadzór inwestorski. W ramach projektu prowadzona będzie promocja projektu oraz przewidziano również opracowanie dokumentacji technicznej. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane świadectwa energetyczne, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja przetargowa.

PRODUKTY:

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 42 szt.

REZULTATY:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 217,81 tony równoważnika CO2/rok

Wartość projektu                    1 099 514,20 zł

Dofinansowanie z UE               818 669,00 zł

Współfinansowanie krajowe  

z budżetu państwa                    144 471,00 zł