Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt pn. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA UZYSKANA POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NATERENIE GMINY BRZEZINY – BUDYNEK W MAŁCZEWIE”

Projekt pn. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA UZYSKANA POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NATERENIE GMINY BRZEZINY – BUDYNEK W MAŁCZEWIE”

Baner UE

Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA UZYSKANA POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NATERENIE GMINY BRZEZINY – BUDYNEK W MAŁCZEWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie 4.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT


Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez realizację celów szczegółowych:
• poprawa efektywności energetycznej 1 budynku użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 91 626,27 kWh/rok (wartość bazowa 0),
• poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 23,15 ton równoważnika CO2 rocznie (wartość bazowa 0).Koszty kwalifikowalne projektu obejmują głęboką termomodernizację Świetlicy Wiejskiej w Małczewie:
- modernizacja systemu grzewczego,
- ocieplenie stropodachu,-
ocieplenie podłogi na gruncie,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym demontaż schodów zewnętrznych wraz z opaską, wykonanie nowej opaski wokół budynku oraz odtworzenie podestu ze schodami zewnętrznymi wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych,
- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacja układu wentylacji,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Prace budowlane zostały zaprojektowane w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania. Elementem projektu są również:
- prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna),
- zarządzanie projektem i jego obsługa (koszty pośrednie - nadzór inwestorski oraz działania informacyjno – promocyjne).

Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Gminy Brzeziny, ale również powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego. Inwestycję zaplanowano na lata 2020 - 2022 i jest gotowa do realizacji. Projekt ma trwały charakter. Beneficjent projektu pozostanie w okresie trwałości właścicielem zmodernizowanej infrastruktury.

PRODUKTY:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt.
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła- 1 szt.
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 204,52 m2

REZULTATY:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 522,86 GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 23,15 tony równoważnika CO2
Zmniejszenie ocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 91 626,27 kWh/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 523,64 GJ/rok

Wartość projektu: 1 765 899,60 zł
Dofinansowanie z UE: 759 015,88 zł

"Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kwota dofinansowania 700 158,83 zł. "

tablica 1200 x 800 dotacje