Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Baner UE 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków” mająca na celu poprawę funkcjonowania infrastruktury technicznej na terenie gminy Brzeziny, podwyższenie poziomu konkurencyjności terenów wiejskich i zwiększenie szans na ich rozwój współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele planowane do osiągnięcia zostaną zrealizowane poprzez rozbudowę odcinków sieci wodociągowych w m. Bronowice i Przecław, Adamów i Gałkówek Kolonia, Rochna, Paprotnia –montaż zasuw na sieci, Janinów –montaż zasuw i zaworu na sieci oraz rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Tadzin-Grzmiąca, a także budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Gałkówek Kolonia.

Operacja będzie realizowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0500305/20 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Brzeziny. Gmina Brzeziny otrzymała na realizację operacji pomoc w wysokości 653.491,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.