logo

logo

Realizacja małych projektów lokalnych w sołectwach w ramach naboru
„Sołectwo na plus”
,,Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego’’

W dniu 28 maja 2021 r. zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.
W wyniku naboru Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości po 10 0000,00 złotych i w dniu 5 lipca 2021 r. podpisała umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w następujących sołectwach:
- Sołectwo Grzmiąca na realizację projektu pn. „Świetlica wiejska – naszym wspólnym domem”. W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Grzmiącej. Łączna wartość zadania wynosi 14 600,00 złotych. Termin zakończenia realizacji projektu ustalono do dnia 20 września 2021 r.
- Sołectwo Helenów na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości życia mieszkańców i społeczności lokalnej miejscowości Helenów, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez modernizację budynku OSP i KGW”. W ramach projektu zaplanowano wymianę zniszczonej stolarki okiennej w budynku OSP oraz zakup pralko-suszarki. Łączna wartość zadania wynosi 10 000,00 złotych, z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2021 r.
- Sołectwo Jordanów na realizację projektu pn. ,,Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów”. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie do pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej. Łączna wartość zadania wynosi 10 000,00 złotych. Termin zakończenia realizacji projektu ustalono do dnia 15 listopada 2021 r.
- Sołectwo Przecław na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci”. Projekt zakłada zakup czterech urządzeń siłowni zewnętrznej (dwóch urządzeń dla dzieci i dwóch urządzeń dla dorosłych). Całkowita wartość zadania wynosi 10000,00 złotych, z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2021 r.