12

12

Zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2021r.”
współfinansowane było ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w łącznej wysokości 20.016,00 zł

Wartość ogólna zadania: 24.435,82 zł

Forma przyznanej pomocy: dotacja w wysokości 20.016,00 zł

Zakres prac obejmował:

- demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu jednej nieruchomości;
- pakowanie, załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu piętnastu nieruchomości wraz z ich transportem, rozładunkiem i przekazaniem do miejsca utylizacji lub składowania.

www.wfosigw.lodz.pl