Ułatwienia dostępu

Skip to main content

,,Infrastruktura sołecka na plus’’

tablice sołeckie 2022 02 2 1

Gmina Brzeziny w czerwcu bieżącego roku, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach ,,Infrastruktura sołecka na plus’’.
W dniu 12 września 2022 roku przedstawiciele Gminy Brzeziny oraz sołectwa Eufeminów zawarli umowę w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w przedmiocie przyznanej dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie projektu pod nazwą ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w miejscowości Eufeminów, gmina Brzeziny na potrzeby społeczności lokalnej’’. Realizacja powyższego w sołectwie Eufeminów, gm. Brzeziny może wpłynąć korzystnie na wzmocnienie kapitału społecznego i kulturotwórczego Gminy oraz zachowanie dziedzictwa i specyfiki obszarów wiejskich. Zostanie podniesiony poziom i jakość życia mieszkańców, dzięki czemu może wzrosnąć ich aktywność społeczna i kulturalna. Gmina jest na etapie wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania.