Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja na temat współfinansowania zadania pn. Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Informacja na stronę internetową

 

W dniu 6 czerwca 2022 roku Gmina Brzeziny podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach realizowanego zadania zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej.

Kwota udzielonej dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania wynosi 50 002,12 zł, natomiast wkład własny Gminy, zgodnie z umową, wynosi 1 297,88 zł.

Realizacja zadania została określona do dnia 31 grudnia 2022 roku.