Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

logo

 

Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Celem głównym projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Brzeziny, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową są właściciele posesji, na terenie których zainstalowano infrastrukturę OZE- łącznie 591 osób oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy i woj. łódzkiego. Realizacja projektu obejmuje zadania:

1. Przygotowanie projektu:
1.1 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności, PFU.
1.2 Opracowanie dokumentacji technicznej – dok. techniczna w formule zaprojektuj wybu-duj.
2. Roboty montażowo-instalacyjne: zakup i montaż instalacji OZE
3. Koszty pośrednie:
3.1 zarządzanie projektem -zarządzanie projektem, nadzór inwestorski,.
3.2 promocja projektu –tablica informacyjno-pamiątkowa, plakaty, naklejki.

Zastosowane panele będą miały łączną moc: 1,036 MWe.
Zastosowane kotły będą miały łączna moc: 0,135 MW.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (efekt ekologiczny) w projekcie:
772,03 tony/równoważnika ekwiwalentu CO2
Planowane wydatki kwalifikowalne na 1 MW mocy zainstalowanej: 3 269 427,84 zł
Planowane wydatki kwalifikowalne na wyprodukowanie 1 MWh energii: 3172,83 zł
Efekt ekologiczny obliczany jako redukcja emisji gazu CO2 dla przedsięwzięcia: 95,82 %.
Efekt ekologiczny obliczany jako redukcja emisji pyłu zawieszonego całkowitego (TSP) dla przedsięwzięcia: 85,13%.
Efekt ekologiczny – planowana redukcja NOx: 88,93%

Wartość projektu - 4 157 220,00 zł
Dofinansowanie z UE - 3 254 225,00 zł