Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.

logo FS

W dniu 20 lipca 2023 roku Gmina Brzeziny podpisała dwie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach realizowanych zadań zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.

Kwota udzielonej dotacji celowej na realizację przedmiotowych zadań wynosi 49 500,00 zł na każde zadanie, natomiast wkład własny Gminy, zgodnie z umową, wynosi 500,00 zł na każde zadanie.

Realizacja zadania została określona do dnia 31 grudnia 2023 roku.