Gmina Brzeziny informuje, że w dniu 13 września 2017 r. ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/16 w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z publikowaną listą wniosek Gminy Brzeziny pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny” ulokowany został na 5 pozycji z wynikiem oceny merytorycznej 91,57%.

W ramach projektu Gmina Brzeziny zaplanowała wykonać 293 instalacje z tego 277 szt instalacji kolektorów słonecznych oraz 16 kotłów na biomasę.

Z uwagi na fakt, że informacja o pozytywnej ocenie wniosku ukazała się w czasie rozpoczynającego się sezonu grzewczego Gmina Brzeziny planuje przystąpić do realizacji projektu z początkiem 2018 roku.

/-/ Barbara Hojnacka

Wójt Gminy Brzeziny