Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Okręgu Metropolitarnym”

„POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Okręgu Metropolitarnym”

efs bogdanka 1305

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (nr wniosku RPLD.08.03.03-10-0018/18, Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (tj. Miasto Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki i zgierski), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet).

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej
 • Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 27.100,00 zł
 • Wsparcie Pomostowe w wysokości 2.100,00 zł (przez 12 miesięcy)
 • Indywidualne wsparcie doradcze

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie na szkoleniach
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Pełna realizacja projektu to ogromna szansa:

 • dla osób bezrobotnych, które otrzymają wsparcie na start własnej firmy,
 • dla beneficjenta, który zrealizuje projekt,
 • dla wszystkich instytucji, w tym państwowych, gdyż województwo łódzkie i Państwo Polskie efektywnie wykorzysta środki unijne oraz zmniejszy się bezrobocie w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym i w Polsce.

RPLD.08.03.03-10-0018/18

„POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym”

Business School H. Polak, M. Polak Sp. jawna

00-585 Warszawa,

ul. Bagatela 13

NIP:1180050200, REGON:012123650

Biuro Projektu: ul. Rewolucji 1905 r   Nr 82 lok. A 18

90-223 Łódź
tel. 530 895 752

 

 

plakat