Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe BILANS Gminy Brzeziny oraz jej jednostek budżetowych, sporządzone na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny: kliknij tutaj

 

Sprawozdania finansowe obejmujące bilans jednostek, informacje dodatkowe, rachunki zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu za rok 2018 zostały opublikowane bezpośrednio na stronach jednostek organizacyjnych:

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej - LINK

Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii - LINK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - LINK