Nielegalna eksploatacja kopalin w ostatnich latach stała się przedmiotem wielu postępowań prowadzonych przez Okręgowe Urzędy Górnicze. W większości przypadków kończyły się one ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej. Powodem był brak wcześniejszego zgłoszenia zamiaru wydobycia. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020r. poz. 1064 ze zm.) możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

1. będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;

2. nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym;

3. nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z siedmiodniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach- w przypadku mieszkańców Gminy Brzeziny. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.