Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020

Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020

 

 

 

„Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020 na obszarze Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, którego członkiem jest również Gmina Brzeziny wdraża na podstawie podpisanej w dniu 19 maja 2016 r. umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-2020 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

LSR na lata 2014 – 2020 jest dokumentem programowym Stowarzyszenia „Mroga” w którym zostały wytyczone kierunki działania oraz obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.


Głównymi celami LSR jest:


1. Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.
2. Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.

Stowarzyszenie „Mroga” tworząc LSR na lata 2014 – 2020 przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD. 
Na ich podstawie  wyłoniono grupy kluczowe z punktu widzenia realizacji LSR:

- Grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby w wieku 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańcy terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

- Przedstawiciele trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, OSP, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) - będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zagwarantowania spójności społecznej obszaru.

 

- Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) - jako podmioty odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.

 

- Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy - podmioty, które - rozwijając oraz dywersyfikując swoją działalność – mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.
 
Na podstawie wytyczonych w LSR kierunków i obszarów działań Stowarzyszenie od dnia podpisania umowy tj. 19.05.2016 r. do chwili obecnej, udzieliło wsparcia w zakresie:

1. Zakładania nowych działalności gospodarczych – wsparcie finansowe na operacje  polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw w tym przynajmniej jednego nowego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.
2. Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych –  wsparcie finansowe na operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym przynajmniej jednego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Więcej informacji szczegółowych na temat realizacji LSR można pozyskać odwiedzając stronę Stowarzyszenia MROGA do czego serdecznie wszystkich Państwa - mieszkańców naszej Gminy zachęcamy.