Uwaga mieszkańcy Gminy Brzeziny!

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554). Każdy budynek (mieszkalny oraz niemieszkalny), który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu, poprzez portal www.zone.gunb.gov.pl. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Deklarację będzie można złożyć również w Urzędzie Gminy Brzeziny. W tym drugim przypadku Urząd ma 30 dni od daty otrzymania deklaracji w postaci pisemnej (w przypadku „nowych” źródeł ciepła) na wprowadzenie danych do systemu obsługującego ewidencję, natomiast w przypadku „starych” źródeł ciepła termin ten wynosi 6 miesięcy od daty otrzymania deklaracji w postaci pisemnej od właściciela/zarządcy budynku.Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklaracja, której wzory zamieszczone są poniżej, zawiera takie informacje jak:

• Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
• Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;
• Adres e-mail również opcjonalnie;
• Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

FORMULARZ A - BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

FORMULARZ B - BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE