Radni i Sołtysi Gminy Brzeziny oraz Gminy Rogów w piątek 6 sierpnia br. dyskutowali nad planowanymi wariantami przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. Między Warszawą, Centralnym Portem Komunikacyjnym i Łodzią pociągi będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. Najwięcej uwagi poświęcono wariantowi południowemu, który narusza obszary sołectw: Adamów, Eufeminów, Małczew, Witkowice, Kędziorki, Przecław, Rozworzyn Mroga Dolna, Jasień, Kobylin, Zacywilki. W dyskusji dominowały głosy zdecydowanego odrzucenia takiego przebiegu linii. Podkreślano min.: wyłączenie funkcjonalno-gospodarcze obszaru pomiędzy zakładaną linią kolejową, a planowaną obwodnicą Brzezin, nieodwracalną ingerencję w cenny krajobrazowo i przyrodniczo obszar doliny rzeki Mroga. Na spotkaniu panowała zgoda, co do samej idei powstania kolei dużych prędkości, przy czym silnie podkreślano zasadność lokalizacji inwestycji wzdłuż autostrady A1 i A2. Taki przebieg, był brany pod uwagę we wcześniejszych opracowaniach, jest też ujęty m.in. w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego.

W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za przygotowanie studium pod przyszłą budowę nowych torów, ani władz Miasta Brzeziny, które optują właśnie za południowym wariantem. Zebrani przedstawiciele Gminy Brzeziny i Gminy Rogów już teraz wypracowali argumenty, które przedłożą planistom w konsultacjach społecznych z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych. Konsultacje zostaną prawdopodobnie przeprowadzone we wrześniu.

mapa na stronę

mapa na stronę

1 2021

1 2021

2 2021

2 2021