1920x810

1920x810

Cel. Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież, które:

- zamieszkują na terenie gminy Brzeziny,
- których członek rodziny był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał na terenie gminy Brzeziny.

W celu przyznania dofinansowania wymagane jest:

- złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych ( oddzielnie dla każdego dziecka ),
- niezbędne jest dołączenie wymaganych załączników, w tym potwierdzenie zatrudnienia osoby krewnej w PGR,
- dziecko wskazane we wniosku nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia i zgoda w załączniku.

Termin składania oświadczeń: do 29 października 2021 r.

Miejsce składania oświadczeń:

1. Sekretariaty Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii
2. Sekretariat Szkoły Podstawowej w Bogdance
3. Sekretariat Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego