Realizacja projektów w sołectwach "Sołectwo na plus" na terenie Gminy Brzeziny.

1 sołectwo

1 sołectwo

W czerwcu bieżącego roku, zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.
W wyniku naboru Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości po 12 000,00 złotych i w dniu 13 lipca 2022 r. podpisała umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w następujących sołectwach:


• Sołectwo Polik na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Polik, gmina Brzeziny”. W ramach projektu przewidziana jest budowa ogólnodostępnej altany wraz ze stołem i ławkami, usytuowana na tarasie przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej. Łączna wartość zadania wynosi 12 000,00 złotych. Termin zakończenia realizacji projektu ustalono do dnia 30 listopada 2022 r.


• Sołectwo Paprotnia na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców i społeczności lokalnej miejscowości Paprotnia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez modernizację budynku OSP i KGW”. W ramach projektu zaplanowano wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz pomalowanie ścian wewnątrz budynku OSP i KGW. Łączna wartość zadania wynosi 12 000,00 złotych, z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2022 r.


• Sołectwo Małczew na realizację projektu pn. ,,Zwiększenie integracji mieszkańców sołectwa Małczew poprzez wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich – doposażenie zaplecza kuchennego w budynku komunalnym w Małczewie”. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do zaplecza kuchennego w budynku komunalnym w Małczewie. Łączna wartość zadania wynosi 12 000,00 złotych. Termin zakończenia realizacji projektu ustalono do dnia 30 listopada 2022 r.