Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Brzeziny zrealizowała projekt grantowy „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

Gmina Brzeziny zrealizowała projekt grantowy „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

Logo do projektu granty PPGR

Gmina Brzeziny zrealizowała projekt grantowy „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

1659518811687 1

Nabór do programu „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’ był prowadzony od 4 października do 5 listopada 2021 roku. Uprawnionych do wzięcia udziału były 1604 gminy z całej Polski, na których terenie w przeszłości działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19-REACT-EU.

Celem programu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popeegerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu było przyznane na zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną oraz zapewnienie dostępu do internetu.

Do dnia 29 października 2021 roku do Gminy wpłynęło 17 oświadczeń rodziców, w których wskazywali, że dzieci są potomkami w linii prostej przodków (tj. rodziców, dziadków, pradziadków), którzy pracowali kiedyś w zlikwidowanym państwowym gospodarstwie gospodarki rolnej. 16 oświadczeń spełniło wszystkie warunki i zostało pozytywnie zakwalifikowanych, jedno oświadczenie zostało odrzucone ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania dziecka na terenie gminy Brzeziny.

Gmina Brzeziny w dniu 4 listopada 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach powyższego programu. Lista wniosków grantowych wybranych do dofinansowania wraz z informacją o kwocie przyznanego dofinansowania została opublikowana przez CPPC w dniu 14 lutego 2022 r. Gmina Brzeziny otrzymała dofinansowanie w kwocie 48 000,00 zł.

Ostatecznie umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Brzeziny została podpisana w dniu 31 marca 2022 roku.
30 maja br. Gmina Brzeziny ogłosiła przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Spośród ofert, które wpłynęły do Gminy w ramach ogłoszonego przetargu na dostawę 16 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office 2021 w wersji EDU, wybrano ofertę Spółki z o.o. 13P z siedzibą we Wrocławiu, ul. Międzyleska 2-4. W miesiącu lipcu br. laptopy jak i oprogramowanie zostały dostarczone do Urzędu.
W dniu 1 sierpnia br. pomiędzy Gminą Brzeziny a uczniami reprezentowanymi przez opiekunów prawnych zawarto 16 umów darowizn na łączną kwotę 41 997,12 zł (wartość pojedynczego zestawu – 2 624,82 zł ).

Wydanie laptopów wraz z oprogramowaniem nastąpiło w dniu zawarcia umowy darowizny na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.