Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeziny

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeziny

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRZEZINY

Wójt Gminy Brzeziny zgodnie z uchwałą Nr LXVI/391/2023 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 maja 2023 r., w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeziny,

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeziny.

• Warunkiem uzyskania dotacji jest wykonanie zadania polegającego na:

a) zapewnieniu zmiany sposobu odprowadzania ścieków poprzez likwidację zbiornika na nieczystości płynne (szambo) do istniejącego budynku,
b) wymianie istniejącej wyeksploatowanej przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

• Kwota dofinansowania do przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie maksymalnie do 85 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lecz nie więcej niż 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

• Realizacja inwestycji powinna nastąpić od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do dnia 31 października 2023 r. (w niniejszym terminie Wnioskodawca zobowiązany jest również przedłożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o przekazanie dotacji celowej - rozliczenie dotacji wraz z załącznikami).

• Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze, tj. do dnia 2 sierpnia 2023 r.

• Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 1.08) Urzędu Gminy Brzeziny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16 A, 95-060 Brzeziny.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

• W przypadku zakwalifikowania wniosku o przyznanie dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę może rozpocząć się od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Stronami.

• Wnioski dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Brzeziny (pok. 1.12 i 1.13 Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego) oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Brzeziny pod numerami telefonu: 46 874 32 79 lub 46 875 26 95.

Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka

 

Załącznik nr 1 - uchwała Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 maja 2023 r.
Załącznik nr 2 - zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej.
Załącznik nr 3 - wniosek o udzielenie dotacji celowej, wersja word
Załącznik nr 3 - wniosek o udzielenie dotacji celowej, wersja pdf
Załącznik nr 4 - wniosek o przekazanie dotacji celowej-rozliczenie dotacji, wersja word
Załącznik nr 4 - wniosek o przekazanie dotacji celowej-rozliczenie dotacji, wersja pdf
Załącznik nr 5 - zgoda współwłaściciela nieruchomości, wersja word
Załącznik nr 5 - zgoda współwłaściciela nieruchomości, wersja pdf